Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Καταχώρηση Ανελκυστήρα

Καταχωρήστε τον ανελκυστήρα σας στο μητρώο ανελκυστήρων της Νομαρχίας σας

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα, εξουσιοδοτημένος φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση και λειτουργία του και εκδίδει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με σείρα από δικαιολογητικά, που συν της άλλης αποδεικνύουν την ανάθεση συντήρησης του εγκατεστημένου πλέον ανελκυστήρα σε νόμιμο συνεργείο συντήρησης, κατατίθενται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σκοπό την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο μητρώο ανελκυστήρων.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποστέλλουν στον ιδιοκτήτη – διαχειριστή την άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα και θεωρημένο βιβλιάριο παρακολούθησης, το οποίο παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη – διαχειριστή και ενημερώνεται από το υπεύθυνο συνεργείο συντήρησης του ανελκυστήρα σε κάθε επίσκεψή του.

Η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ανανεώνεται ανά τακτά διαστήματα, ενώ για την ανανέωσή της απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα που εκδίδεται και πάλι από τους εξουσιοδοτημένους φορείς, ύστερα από επανέλεγχο που πραγματοποιούν στον ανελκυστήρα.


Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυνου συνεργείου συντήρησης του ανελκυστήρα, είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται η μεταβολή στο μητρώο ανελκυστήρων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης.