Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Λεξιλόγιο Ανελκυστήρα

Ανελκυστήρας: Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο, ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα. Ο θάλαμος κινείται κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλίση μικρότερη από 15° ως προς την κατακόρυφο.

Αντίβαρα: Σετ από βάρη συνδεδεμένα μέσω συρματοσχοίνων με το θάλαμο του ανελκυστήρα. Τα βάρη αυτά είναι περίπου ισοδύναμα με το βάρος του θαλάμου όταν αυτός είναι πλήρης ωφέλιμου φορτίου.

Άνω Απόληξη Φρέατος: Τμήμα του φρέατος μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου που εξυπηρετείται από το θάλαμο και της οροφής του φρέατος.

Αρπάγη: Βλέπε Συσκευή Αρπάγης.

Βαλβίδα Αντεπιστροφής: Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά.

Βαλβίδα Θραύσης: Βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα όταν η πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα που οφείλεται σε αύξηση της παροχής του ελαίου, υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή.

Βαλβίδα Καθόδου: Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα υδραυλικό κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου.

Επανισοστάθμιση: Λειτουργία που επιτρέπει μετά τη στάση του ανελκυστήρα τη διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, εάν είναι απαραίτητο.

Επικάθιση: Ελαστικό σταμάτημα στο τέλος της διαδρομής που μπορεί να περιλαμβάνει και το νόημα του φρεναρίσματος με υγρά ή ελατήρια (ή άλλες παρεμφερείς έννοιες).

Εύκαμπτο Καλώδιο: Εύκαμπτο καλώδιο κατασκευασμένο από ηλεκτρικούς αγωγούς το οποίο εξασφαλίζει ηλεκτρική παροχή μεταξύ του θαλάμου κάθε τύπου ανελκυστήρα και των συσκευών που βρίσκονται είτε στο φρεάτιο είτε στο μηχανοστάσιο.

Θάλαμος: Το μέρος του ανελκυστήρα που μέσω αυτού διακινούνται οι επιβάτες και περιλαμβάνει την εσωτερική επένδυση και τις πόρτες.

Ισοστάθμιση: Διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του θαλάμου στο επίπεδο στάσης.

Κάτω Απόληξη Φρέατος: Το μέρος του φρέατος που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο της τελευταίας χαμηλότερης στάσης που εξυπηρετείται από το θάλαμο.

Κινητήριος Μηχανισμός: Το σύνολο των οργάνων που εξασφαλίζουν την κίνηση και στάση του ανελκυστήρα και αποτελείται από την αντλία, τον κινητήρα της και τις βαλβίδες χειρισμού.

Κλειδαριά Πόρτας: Κάθε τύπος μηχανικής κλειδαριάς η οποία είναι κατασκευασμένη για να εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του ανελκυστήρα όταν ο θάλαμος δε βρίσκεται στο συγκεκριμένο όροφο.

Κυλιόμενη Κλίμακα: Ηλεκτρική σκάλα η οποία κινεί αυτόματα τα σκαλοπάτια της και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση των επιβατών.

Μηχανοστάσιο: Χώρος στον οποίο ευρίσκονται τα μηχανήματα που θέτουν και ελέγχουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων.

Οδηγοί: Μορφοσίδηρος σε σχήμα Τ ο οποίος τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στο φρεάτιο για να οδηγεί και να κατευθύνει τη διαδρομή του θαλάμου του ανελκυστήρα και των αντιβάρων.

Ονομαστική Ταχύτητα: Η ταχύτητα του θαλάμου σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.

Ονομαστικό Φορτίο: Το φορτίο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.

Περιοριστήρας Ταχύτητας: Διάταξη που διακόπτει το ρεύμα στον κινητήριο μηχανισμό και αν είναι αναγκαίο θέτει σε λειτουργία τη συσκευή αρπάγης σε περίπτωση που ξεπεραστεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα.

Πίνακας Αυτοματισμού: Συσκευή αποτελούμενη από πλήθος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων η οποία δίνει εντολές για να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας και ελέγχει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Ο “εγκέφαλος” του ανελκυστήρα.

Ποδιά: Ομαλό κατακόρυφο τμήμα που εκτείνεται προς τα κάτω από το κατώφλι της θύρας του φρέατος ή του θαλάμου.

Προσκρουστήρας: Ελαστικά συμπιεζόμενο στοιχείο στο τέλος της διαδρομής που περιλαμβάνει σύστημα πέδησης με υγρό ή ελατήριο (ή άλλο ανάλογο μέσο).

Συρματόσχοινο Ασφαλείας: Βοηθητικό συρματόσχοινο δεμένο πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης που προορίζεται να ενεργοποιήσει μια συσκευή αρπάγης σε περίπτωση αστοχίας της ανάρτησης.

Συσκευές Θαλάμου: Πλήθος συσκευών οι οποίες βρίσκονται και λειτουργούν μέσα από το θάλαμο, όπως η κομβιοδόχος θαλάμου, οι μηχανισμοί θυρών, το κομβίο εκτάκτου ανάγκης κλπ, συμβάλλοντας στη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Συσκευή Αρπάγης: Μηχανική διάταξη που χρησιμεύει για να σταματάει και να διατηρεί ακίνητο πάνω στους οδηγούς το θάλαμο και το αντίβαρο σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδου τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησής τους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Η αναλυτική περιγραφή των σχεδίων, των υλικών, των διαστάσεων και όλων των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανελκυστήρων, των κυλιομένων κλιμάκων και διαδρόμων.

Τροχαλιοστάσιο: Χώρος ο οποίος περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως ο περιοριστήρας ταχύτητας και οι ηλεκτρικές διατάξεις.

Υδραυλικός Ανελκυστήρας: Ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει λάδι σε μια ανυψωτική μονάδα (έμβολο) που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο.

Φερμουϊτ: Εξάρτημα του φρένου από ειδικό υλικό το οποίο έρχεται σε επαφή με το τύμπανο του φρένου και σταθεροποιεί τον ανελκυστήρα στο επίπεδο του ορόφου.

Φρέαρ: Το μέρος του κτιρίου που προορίζεται για να τοποθετηθεί ένας ανελκυστήρας. Στο φρεάτιο συμπεριλαμβάνεται ο πυθμένας. Η κατασκευή του φρεατίου επίσης προσδιορίζει και την τοποθέτηση των μηχανημάτων σε ανάλογο μέρος.

Φρένο: Ηλεκτρομηχανική συσκευή η οποία εμποδίζει τον ανελκυστήρα να μετακινηθεί όταν ο θάλαμος είναι σταματημένος ή όταν δεν υπάρχει ρεύμα στη μηχανή.